Evrad-ı Şerif

     Hacı Bayram-ı Veli Hz.’lerinin  okuduğu ; gün içinde her an okunabilen ancak yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki vakitte okunması tavsiye edilen Evrad-ı Şerif aşağıda verilmiştir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

     Elhamdü leke allahümme hamden yuva fi niameke ve yukafi mezideke nahmedüke bicemi’i mehamidike külliha ma alimna minha ve malem nalem ve ala külli halin estağfirullahe estağfirullahel azimel kerimellezi la ilahe illa hüve el hayyul kayyum * Ve etubü ileyhi ve nes’elühuttevbete vel mağfirete velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahim*

     Allahümme entesselamü ve minkesselamü ve ileyke yerciusselamü fehayyina rabbena bisselami ve edhilna daresselami * Tebarekte  rabbena vetealeyte yazelcelali vel kemali vel ikram      ( 7 KERE) *

     Allahümme ecirna minennari * Ve edhilnel cennete meal ebrarı biafvike ya mücir ( 3 KERE ) * La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehü , lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü ebeden daimen bakiyen biyedihil hayru zül celali vel kemali vel ikrami * Ve hüve ala külli şey‘in  kadirün *Ve ileyhil masirü * La ilahe illallahü vahdehü ve sadeka va’dehü  ve nasara abdehü ve ğafera zenbehü ve eazze cendehü ve hezemel ahzabe vahdehü vela şey’e  ba’dehü la ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahi * La ilahe illallahü vela na’bude illa iyyahu  lehu’n- nimete ve  velehül muhlisu lehuddinü * Velev kerihel kafirune * La ilahe ilallahül melikül cebbaru *  La ilahe ilallahül azizül ğaffaru * La ilahe ilallahül vadidül kahharu* La ilahe ilallahül mühey minussettarü * La ilahe illallahül kebirül mutealü * La ilahe illallahü celle senaühü * La ilahe illallahü amme nevalühü* La ilahe illallahü azume şanuhu* La ilahe illallahü şemule ihsanehü* La ilahe illallahü teala kibriyauhu *   La ilahe illallahü tekaddeset esmauhu* La ilahe illallahü tenezzehet sıfatuhu * La ilahe illallahül halimül kerim* La ilahe illallahü azizül hakim * La ilahe illallahül aliyyül azim * La ilahe illallahül ğafururrahim * La ilahe illallahü’ş şekürül halim *

     La ilahe illallahül evvelül kadim * La ilahe illallahül ahirül mukim * La ilahe illallahül ezeliyyül ebed * La ilahe illallahül vahidül ehadü *

     La ilahe illallahül ferdüssamedü * La ilahe illallahül kayyumu’s samedu * La ilahe illallahü lem yettehiz sahibeten vela veleden  * La ilahe illallahü lem velid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad *  

     La ilahe illallahül ma’budu bikülli mekanin* La ilahe illallahül mezküru bikülli lisanin* La ilahe illallahül meşkürü bikülli ihsanin * La ilahe illallahül mün’imü bila imtina’ in * La ilahe illallahü külle yevmin hüve fi şe’nin * La ilahe illallahü  imanen billahi * La ilahe illallahü emanen minallahi *

     La ilahe illallahü emaneten indallahi * La ilahe illallahü hakkan hakkan * La ilahe illallahü imanen ve sıdkan * La ilahe illallahü telattufen verifkan * La ilahe illallahü teabbüden ve rikkan* La ilahe illallahü sahibel vahdaniyyetil ferdaniyyetil kadimiyyetil ezeliyyetil , ebediyyeti’l – lezi leyse lehü dirrün vela niddün vela şebihün vela şerikün vela nazirün vela müşirün vela vezirün vela veledün*
     Muhammedün rasulüllahi kaimen biemrihi ve vahyihi euzu bikelimatillahi-t tammati külliha min şerri ma haleka vezeran ve berae ( 3 KERE )*

     Bismillahi hayrülesmai , bismillahi rabbül ardı ve rabbüssemavati* Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil ardı vela fissemai ve hüvessemiül alimü ( 3 KERE )*

     Bismillahiftetahtü ve alellahi tevekkeltü ve fevvidtü emri ilallahi innallahe basirün bil ibadi* Elhamdü lillahillezi ayhanan ba’de ma ematena ve radde ileyna ervahana ve ileyhil ba’sü     vennüşür *

     Elhamdü lillahillezi afana min nevmina ve ebkana min emsina ila yevmina haza* Elhamdü lillahi alatta’ati vettevfikü * Ve nestağfirullahe min külli zenbin ve amedin ve hatain ve nuksanin ve teksirin * Elhamdü lillahillezi zehebe billeyli müzlimen ve cau binnehari mubsiran *

     Elhamdü lillahillezi ezhebe anna’l hazene inne rabbena leğafurun şekür * Ellezi ehallena darel makameti min fadlihi la yemessüna fiha nasabün ve la yemessüna fiha lüğüb *

     Elhamdü lillahillezi sadekana va’dehü ve evrasena’l –arda netebevveü mine’l cenneti haysü neşau feni’me ecrül amiline*

     Elhamdü lillahillezi hedena lihaza vema künna linehtediye levla en hedanallahü lekad caet rusulü rabbina bilhakkı ve nudu en tilkümül cennetü üristümüha bima küntüm ta’melüne (3 KERE) *

     Allahümme inna esbahna nüşhüdike ve nüşhidü hameleten arşike ve melaiketeke * Ve cemia halgike bienneke ente * Allahü la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke venestağfiruke ve netübü ileyke ve neşhedü enne Muhammeden abdüke ve rasulüke *Allahümme inna nügaddimü ileyke beyne yedeyye külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin tatrifü biha ehlu’s semavati ve ehlu’l ardı ve küllü şey’in hüve fi ilmike kainun ev gad kane* Allahümme inna nügaddimü ileyke beyne yedeyye zalike küllihi merhaben hissabahil cedidü * Ve bilyevmi ‘s saidü ve bil melekeynil kerimeynil katibeyniş – şahideynil adileynil hafizayni hayakuma’l –lahü teala üktübü fi ğurrati yevmina haza neşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü ve habibuhu ve nebiyyuhu ve safiyyuhu ve ala hazihiş şehadeti nayha ve aleyha nemütü ve aleyha neba’sü  ğaden inşa’allahü teala*    

     Esbahna ve esbahalmülkü lillahi ve’l –azameti  lillahi ve’l-heybeti lillahi ve’l kudreti lillahi ve’l kibriyaü lillahi ve’l –alau lillahi ve nenna-maü ve’l atau  lillahi ve’l bakau lillahi ve’l- behau lillahi ve’l cemalüllahi ve’l celalüllahi ve’l mülküllahi velmelekütüllahi ve’l ceberutü lillahil vahidil gahhar*

     Esbahna ala fıtratil islami ve ala kelimetil ihlasi ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahü aleyhi veselleme ve ala milleti ebina ibrahime aleyhis-salavatü vesselamü hanifen müslimen ve ma ene minel müşrikin *

     Sübhane Rabbiyel –aliyyil a’lel vehhab*La ilahe illa ente sübhaneke * Allahümme ve bi hamdike ve uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike *

     Sübhaneke ma arafnake hagga marifetike ya ma’rufu * Sübhaneke ma zekernake hagga zikrike ya mezkur * Sübhaneke  ma şekernake hagga şükrike ya meşkür * Sübhaneke ma abednake hagga ibadetike ya mabudu * Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil azimi ve bihamdihi vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim*

     Sübhanellahi ve bihamdihi adede halgihi ve ridae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve mil’e berrihi ve bahrihi*Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela guvvete illa billahil azim*

     Euzu billahissemiül alimi ve alaihi mineşşeytanirracim ve belaihi* 

     Bismillahirrahmanirrahim

     Elhamdülillahi rabbil alemin.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddin.İyyake na’budü ve iyyake nestain.İhdinassıratel müstakim.Sıratellezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veladdallin.Amin.Ve ilahüküm ilahün vahidün.La ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.La te’huzuhü sinetün vela nevmün lehü ma fi’ssemavati ve ma fil ardı menzellezi yeşfeu indehü illa bi’iznihi ya’lemu mabeyne eydihim vema halfehüm vela yuhitune bişey’in min ilmihi illa bimaşa’e ve sia kürsiyyühüssemavati velarda vela yeudühü hıfzuhüma ve hüvelaliyyil azim.

     La ikrahe fiddini gad tebeyyene’r rüşdü minelgayyi femen yekfur bittağuti ve yü’min billahi fegadistem seke bil urveti’l vüsga.Lenfisame leha vallahü semiün alimün Allahü veliyyüllezine amenü yuhricühüm minezzulümati ilennur.

     Vellezine keferü evliya ühumuttağutu yuhricühüm ninennuri ilezzulümati ülaike eshabünnari hüm fiha halidün. 

     Lillahi ma fissemavati vema fil ardı ve in tübdü ma fi enfüsiküm ev tuhfühu yuhasibküm bihillahü.Feyağfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşau.Vallahu ala külli şey’in kadir.

   Amenerrasulü bima ünzile ileyhi min rabbihi velmü’minün.Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih.La nüferrigu beyne ahadin min rusulih.Ve galü semi’na ve ata’na ğufraneke rabbena ve ileykel masir.La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha , leha ma kesebet.Ve aleyha mektesebet.Rabbena la tüahizna innesina ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min gablina ,Rabbena  ve la tuhammilna ma la ta gatelena bih.Va’fu anna ,Vağfirlena ,Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. 

     Rabbena la tuziğ gulübena ba’de iz hedeytena veheblena min ledünke rahmeten inneke antel vehhab.Rabbena inneke camiunnasi li yevmin la raybe fih.İnnallahe la yuhlifül miad.Ellezine yegulüne rabbena innena amenna fağfirlena zünubena vagina azabennar.Essabirine vessadigine velganitine velmünfigine velmüstağfirine bil eshar.Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüvel melaiketü ve ulül ilmi gaimen bilgıst.La ilahe illa hüvel azizül hakim.

     İnnedine indallahil İslam ( 3KERE )

     Gulillahümme  malikel mülki tü’til mülke menteşau ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tüizzu menteşau ve tüzillü menteşau biyedikel hayr.İnneke ala külli şey’in kadir.Tülicülleyle finnehari ve tülicünnehare fil leyl.Ve tuhricül hayya minel meyyiti ve tuhricül meyyite minelhayyi ve terzügu men teşau biğayri hisab.İnne rabbekümüllahüllezi halagassemavati velarda fi sitteti eyyamin.Süm’mesteva alel arşi yüşşilleylennehara yatlübü hasisan veşşemse vel gamera vennucüme müsahharatin biemrihi ela lehülhalgü vel emrü tebarekellahü  rabbül alemin.Ud-ü rabbeküm tedarruan ve hüfyeten innehü la yuhibbül mu’tedin.

     Vela tüfsidü fil ardı ba’de islahiha ved’ü hu havfen vetamean inne rahmetallahi garibün minel muhsinin.Legad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bilmü’minine raufün rahim.

     Fein tevellev fegul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. ( 7 KERE )

     Fesubhanallahi hiyne tümsüne ve hiyne tüsbihüne velehül hamdü fissemavati vel ardı aşiyyen ve hiyne tuzhirüne.Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtiha ve kezalike tuhracüne.

     Ve min ayatihi en halgaküm min türabin sümme iza entüm beşerün tenteşirüne.

     Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfüne ve selamün alel   mürseline.Velhamdülillahi rabbil alemin.

     Bismillahirrahmanirrahim ,

     Ha.Mim.Tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Gafirizzenbi ve gabilittevbi şedidil igabi zittavli.La ilahe illa hüve ileyhil masir.Velillahil esmaül hüsna fed’uhü biha.Hüvallahül lezi la ilahe illa hüve.Allahümme inna nes’elüke ya Allahü ,ya Rahmanü ,ya Rahimü ,ya Melikü ,ya Guddüsü , ya Selamü ,ya Mü’minü , ya Müheyminü, ya Azizü, ya Cebbarü, ya Mütekebbirü , ya Haligu , ya Bariu, ya Musavviru ,ya Gaffari , ya Gahharu , ya Vehhabu, ya Basitu, ya Hafizu ,ya Rafiu ,ya Muizzu ,ya Muzillü ,ya Semiu ,ya Basirü ,ya Hakemu ,ya Adlü , ya Latifü ,ya Habiru, ya Halimü ,ya Azimü, ya Ğafuru , ya Şeküru , ya Aliyyü ,ya Kebirü ,ya Hafizü ,ya Mugitü ,ya Hasibü, ya Cel’lu  ,ya Cemilu , ya Kerimü ,ya Rakibu ,ya Mücibu ,ya Vasiu ,ya Hakimu ,ya Vedudü ,ya Mecidü , ya Baisü ,ya Şehidü ,ya Hakku ,ya Vekilü ,ya Gaviyyü , ya Metinü, ya Veliyyü ,ya Hamidü ,ya Muhsi , ya Mübdi ,ya Muinu ,ya Mühyiu ,ya Mümitü ,ya Hayyu ,ya Gayyumü ,ya Vacidu ,ya Macidu ,ya Vahidu ,ya ahadu ,ya Samedu ,ya Gadiru ,ya Muktediru ,ya Mukaddimu ,ya Müehhiru ,ya Evvelu ,ya Ahiru ,ya Batınü ,ya Vali ,ya Muteali ,ya Berru ,ya Tevvabu ,ya Mün’imü ,ya Müntegimu ,ya Afüvvü ,ya Raufü , ya Malikel mülki ,ya Zelcelali vel ikrami , ya Rabbi  ,ya Muksitu ,ya Camiu ,ya Ğaniyyü ,ya Muğni ,ya Mu’ti , ya Maniu ,ya Hannanü ,ya Nafiu ya Nur, ya Hadi, ya Bediü, ya Bagi, ya Varisü, ya Reşidü, ya Sabüru, Ellezi tegaddeset anil eşhabi zatühü ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatuhu ve dallet ala vahdaniyyetihi masnuatihi ve şehidet bi ulühiyyeti ayatühu vahide la min gilletin ve mevcüdün la min illetin bila ma’rüfin bila ğayetin ve bilkemali mevsüfin bila nihayetin evvele kadimin bila iktidain ahiru mükimun bila intihain ellezi la ilahe hüve vesia külle şey’in rahmeten ve ilmen ve ğafera zunubel müznibine keramen ve hilmen.Leyse kemislihi şey’ün.Ve hüvessemiül basir.Hüve mevlana ve ileyhil masiru.Ni’mel mevla ve ni’mennasir.Ğufraneke rabbena ve ileykel masir.La havle an ma’siyetillahi illa bi ismetillahi ve la kuvvete ala ta’atillahi illa bitevfikıllahi la melcae vela mencae minellahi illa ileyhi maşaellahü kane ve malem yeşa’lem yekün.

     Ve ma kadarullahe seyekünü ela ilallahi tesirül umüru ,yef’alüllahü ma yeşau bikudratihi ve yahkümü ma yüridü.Bi izzetihi ela lehül halgu vel emrü tebarekellahü rabbül alemin.

     İnnallahe vemela iketühü yusallune alennebiyyi , ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslime.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ,küllema zikrike ve zikrihi’zzakirune ve ğafele an zikrikel ğafilün ( 3 KERE ).

     Ve radıyallahu an sadatina ashabi rasulillahi ecmain.Veselamün alelmürselin velhamdülillahi rabbil alemin.